02634217404 

02632514307  

دوشنبه, 07 آبان 1397 ساعت 14:13
پرستاری از سالمند در منزل جایگزینی مناسب برای مراجعه به خانه سالمندان است بسیاری از خدماتی که در خانه سالمندان ارائه می شود ، درمنزل هم قابل انجام است.
منتشرشده در اخبار