02634217404 

02632514307  

جمعه, 30 شهریور 1397 ساعت 21:54
نیروهای پرستاری به رغم تمامی کمبودها و مشکلاتی که در حرفه خود با آنها مواجه هستند، اما همواره تلاش کرده اند در خدمت به مردم و بیماران، کوتاهی نکنند. البته شاید در این بین دلخوری هایی…
منتشرشده در اخبار