02634217404 

02632514307  

شنبه, 05 اسفند 1396 ساعت 09:34
کودکان بیش فعال کودکان بیش فعال معمولا در انجام کارهای عملی، توانایی در فکر کردن و برنامه ریزی، سازماندهی کارها، کنترل انگیزه ها و تکمیل کارها مشکل دارند. پس بهتر است شما همچنانکه فرزندتان به تدریج…
منتشرشده در مقالات