02634217404 

02632514307  

دوشنبه, 22 مرداد 1397 ساعت 12:01
شرکت خدمات پرستاری در منزل شرکت خدمات پرستاری در منزل آسیا سلامت دارای مجوز رسمی و قانونی از اداره بهداشت و درمان- دانشگاه علوم پزشکی می باشد همواره به شما دوستان توصیه می کند که حتما…
منتشرشده در اخبار
شنبه, 20 مرداد 1397 ساعت 16:58
خدمات پرستاری در منزل شرکت پرستاری ، موسسه پرستاری و یا مرکز پرستاری در منزل بیش از چندین سال است که وجود دارد ولی هنوز متاسفانه چه در خارج از کشور و چه در کشور خودمان…
منتشرشده در مقالات